Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów zostało założone 30 marca 2011 roku.

Cele statutowe organizacji:

1) działanie skierowane w kierunku podnoszenia poziomu integracji społecznej,
2) rozwój i upowszechnianie nowoczesnych technik informatycznych,
3) wyrównywanie szans na rynku pracy społeczności zamieszkującej tereny wiejskie,
4) wspieranie i rozwój inicjatyw społecznych oraz samorządowych,
5) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, zarówno wiejskich, jak i miejskich,
6) promocje oraz organizowanie wolontariatu,
7) działania w kierunku równouprawnienia kobiet,
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) rozwój świadomości dziedzictwa historyczno – kulturowego w społeczności lokalnej,
10) wspieranie i rozwój działalność oświatowej mieszkańców,
11) prowadzenie zajęć sportowych i kulturalnych,
12) rozwój społeczności lokalnych w zakresie świadomości obywatelskiej, demokratycznej, ekologicznej,
13) rozwój turystyki, w szczególności agroturystyki poprzez tworzenie ścieżek rowerowych, organizowanie wycieczek,
14) wspieranie idei pozarolniczych form działalności na wsi,
15) promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia,
16) podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych
i artystycznych poprzez organizowanie festynów, spotkań, zabaw okolicznościowych,
17) prowadzenie działalności świetlicy i centrum sportowo – rekreacyjnego,
18) zagospodarowanie terenu parku, zieleń i architektura,
19) zagospodarowanie zbiornika wodnego.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów
Siedziba: Kraj – POLSKA , woj. DOLNOŚLĄSKIE , powiat WOŁÓW ,
gmina: BRZEG DOLNY, miejscowość Grodzanów
Adres: 56 – 120 Brzeg Dolny, Grodzanów 57
Data wpisu w KRS: 31.05.2011 r.,
Numer KRS-u – nr poz. rejestru: 0000387822
Numer statystyczny REGON: 021539330

Możliwość komentowania jest wyłączona.